องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2565 ]21
2 ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2565 ]20
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) [ 1 ก.ย. 2565 ]20
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]107
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 [ 7 มี.ค. 2565 ]19
6 แผนพัฒนาบุคลากร [ 27 ม.ค. 2565 ]104
7 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร [ 27 ม.ค. 2565 ]106
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2564 ]22
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]108
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 มี.ค. 2564 ]103
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน [ 1 มี.ค. 2564 ]106
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 23 เม.ย. 2563 ]99