องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2564 ]116
2 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]123
3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 มี.ค. 2564 ]122
4 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2564 ]129
5 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ธ.ค. 2563 ]120
6 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 เม.ย. 2563 ]120
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ [ 15 เม.ย. 2563 ]104
8 กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ [ 15 เม.ย. 2563 ]118
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 [ 11 ธ.ค. 2562 ]122
10 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 2 ธ.ค. 2562 ]113
11 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 13 พ.ย. 2562 ]116
12 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) [ 1 พ.ย. 2561 ]125
13 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ก.ย. 2561 ]116