องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายรบั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]102
2 รายงานประมาณการรายจา่ ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]112
3 รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]107
4 รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]101
5 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]100
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]104
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]104
8 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 27 เม.ย. 2563 ]98