องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ย. 2563 ]53
2 กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร [ 11 ก.ย. 2563 ]52
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 เม.ย. 2563 ]52
4 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ [ 17 เม.ย. 2563 ]54
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ทำ เก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูล [ 17 เม.ย. 2563 ]54
6 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 เม.ย. 2563 ]55
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ [ 17 เม.ย. 2563 ]51
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ [ 17 เม.ย. 2563 ]52
9 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 17 เม.ย. 2563 ]53
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 17 เม.ย. 2563 ]52
11 การรับชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน [ 17 เม.ย. 2563 ]49
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2563 ]53
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 เม.ย. 2563 ]53
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุ [ 17 เม.ย. 2563 ]52
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ทำ เก็บ และขนส่งสิ่งปฏิกูล [ 17 เม.ย. 2563 ]51
16 กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ [ 17 เม.ย. 2563 ]56
17 กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ [ 17 เม.ย. 2563 ]59
18 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 ธ.ค. 2561 ]55
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 24 พ.ย. 2558 ]54
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2558 ]61
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign