องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

สาสน์จากนายก อบต.

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้

ของผู้บริหาร 

************************************************************************* 

                       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ  นำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ที่มีหน้าที่  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา  และมีศักยภาพในการให้บริการ  สาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี    ตามหลักธรรมาภิบาล  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔และยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  (พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔)  และ นโยบายของรัฐบาลข้อที่  o

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  โดย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วทุกคน  พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นๆ  อย่างทั่วถึง  ไว้   ด้าน  ดังนี้

                   . ด้านความโปร่งใส

                  ทุกกอง/หน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance)  ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

                   ๑.๑  ผู้อำนวยการกอง  / สำนัก  และข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล  พร้อมด้วยพนักงานจ้าง  ต้องประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน

                  ๑.๒  ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง  และครบถ้วน  รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

                   ๑.๓  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด        

                   ๑.๔  เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ

 

                  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด

                   ๒.๑  ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน  ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน

                   ๒.๒  ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

                   .ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

                   ๓.๑  ไม่มีการเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หากมีการร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระทำความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อน

                   ๓.๒  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น

                   .ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

                   ๔.๑  ให้เจ้าหน้าที่ในทุกกอง/สำนักมีความเข้าใจกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์ส่วนรวมได้

                   ๔.๒  สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้  ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

                  ๔.๓  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต  การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

                   ๔.๔  มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ  และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

                   . ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

                   ๕.๑  ให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่      

                   ๕.๒ ในการบริหารงานบุคคล  จะต้องมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม  เท่าเทียม  มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ

                   ๕.๓  ให้มีความสำคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน

                   . ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

                   ทุกกอง/สำนัก ต้องจัดทำข้อมูล วิธีการสื่อสาร  เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง    ด้าน  ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส                    

 

 

 

 

  

  (นายสุรัตน์   เสียมไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว