องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

วิสัยทัศน์และการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

 

                                     การสัญจรสะดวก        มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     

                                      เศรษฐกิจพอเพียงรุ่งเรือง                           สังคมการเมืองมีคุณธรรม

                                                    นำการศึกษาก้าวหน้าสู่อาเซียน

 


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเอง

2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน

3.การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.ปรับปรุงการคมนาคมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน

5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ