องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

จองคิวใช้บริการออนไลน์

- คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์

- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอนำ้อุปโภค-บริโภค

- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง