องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นายวุฒิชัย  ยศไกร 
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
  นางสาวสุพัตรา  ชาธงชัย 
 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน