องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  พ.จ.อ. โอภาส  มรรคณา  
   ปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0910602933
 
     
  นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์  
  รองปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0862406599
 
 
 
 
นายประเสริฐ  สวัสดิผล นางสาวบุปผา  บุตรบ้านเขวา (ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 0965908885
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 0878616247
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางสาวยุภาพร  ชาวพงษ์
นายวุฒิชัย ยศไกร นางบุษรา  ศรีบุญมา
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 0973013098
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ 0638969087
นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ 0984543327
 

 
  (ว่าง)
 
  นักวิชาการเกษตร