องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  พ.จ.อ. โอภาส  มรรคณา  
   ปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0910602933
 
     
  นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์  
  รองปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0862406599
 
 
 
 
นายประเสริฐ  สวัสดิผล นางสาวบุปผา  บุตรบ้านเขวา นายธินกร  กงทอง
นายวุฒิชัย ยศไกร
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

โทร. 0965908885 โทร. 0878616247 โทร.0865794374 โทร. 0638969087