องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1.1ความเป็นมาของตำบลหนองบัวแก้ว   และ   อบต.หนองบัวแก้ว

ตำบลหนองบัวแก้วได้แยกจากตำบลเมืองเตาตั้งแต่  ปี  2508  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  47  ปี  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน
นับถือศาสนาพุทธ    และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ตั้งเลขที่ 
108  หมู่ที่  6  บ้านหนองบัวน้อย  ตำบลหนองบัวแก้ว
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้ง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่ 
23   กุมภาพันธ์  2540

 1.2ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมหาสารคาม 
อยู่ทางทิศทางตะวันออกของที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 
80  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากว่าการ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   เป็นระยะทาง
12  กิโลเมตร 

1.3เนื้อที่

พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  27.5    ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณ   (17,187 ไร่) 

1.4ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ทั้งหมด  17,187 ไร่   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนมีความ
ลาดเทเล็กน้อยและมีป่าละเมาะสลับกับทุ่งนา

1.5 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับตำบลภารแอ่น  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลราษฎร์พัฒนา  และตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   

                        จังหวัดมหาสารคาม  

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขต  อำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลเวียงชัย  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

1.6 การปกครอง

                                จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วมีทั้งหมด 16  หมู่บ้าน ดังนี้

                                หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม                     หมู่ที่ 9 บ้านดอนหลี่                 

                                หมู่ที่ 2 บ้านเก่าน้อย                             หมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง                

                                หมู่ที่ 3 บ้านสระแคนใต้                      หมู่ที่ 11 บ้านป่าชาด                

                                หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง                        หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่มยาว                

                                หมูที่ 5 บ้านหนองบัวแก้ว                    หมู่ที่ 13 บ้านโนนลำเตา                

                                หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย                    หมู่ที่ 14 บ้านโนนเพ็กพัฒนา                

                                หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง                  หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง      

                                หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู                              หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวแก้ว