องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
  นางยุภาพร หัดที
 
  นักวิชาการศึกษา
 
     
 นางทิวาวัณ  สอนสีดา

 นางสาวจิดาภา  ยุตสธรรม
 ครู  
ครู
   
นางหนูทิพย์  เสียมไธสง    นางหนูจันทร์  พันธ์ทองหล่อ
ครู   ครู
   

นางรัศมี  พวงเพชร  นางพรชัยทิพย์  จันทร์ฉนวน
 นางสาวยุพิน  มาฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 


 นางรุณีย์  จันศักดา  นางสาวภัสสุดา  ฝ่ายพรหม
นางพรพัชรินทร์  สวัสดิผล
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

 

 
 
ว่าง


ผู้ดูแลเด็ก