องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางสาวบุปผา  บุตรบ้านเขวา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
  -ว่าง-  
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
     
นางประกาย  วงษ์อินตา นางกนกนุช แก่นไธสง นางสุปราณี  ปะระทัง
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
   
นางรุ้งรัชนี  บริบูรณ์   นางสาวบุญเชิด  นนท์เล่ห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี