องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
 
  นางสาวบุปผา  บุตรบ้านเขวา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

 
 
นางสาวบุญฑริก  ลือล้ำ
 
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
     
นางประกาย  วงษ์อินตา นางกนกนุช แก่นไธสง นางสุปราณี  ปะระทัง
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
   
นางรุ้งรัชนี  บริบูรณ์   นางสาวบุญเชิด  นนท์เล่ห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี