องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด

   
 
  นายประเสริฐ  สวัสดิผล  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางสาวสงกรานต์  จันทะจร 
 นายจรัล วิถาทานัง
นางชลนิชา  โสดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 นิติกรชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
นางยุภาพร ชาวพงษ์ นางบุษรา  ศรีบุญมา  (ว่าง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)
   

นายณัฐวุฒิ  ภูมินา   นางนภาภรณ์  จำปาวะดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 
-ว่าง-
  นายพัขรพล ขำสุทัศน์ นายวิมาน บัวพรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภารโรง    พนักงานขับรถยนต์
 


 -ว่าง-
 นางสาวจิดาภา  ยุตสธรรม นางหนูทิพย์  เสียมไธสง
 ครู ครู  ครู
     
 นางหนูจันทร์  พันธ์ทองหล่อ  นางรัศมี  พวงเพชร   -ว่าง-
ครู ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางพรชัยทิพย์  จันทร์ฉนวน  นางสาวยุพิน  มาฤทธิ์ นางพรพัชรินทร์  สวัสดิผล
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
 นางสาวภัสสุดา  ฝ่ายพรหม -ว่าง- -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พนักงานขับรถน้ำฯ