องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

   
 
  นายประเสริฐ  สวัสดิผล  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางสาวสงกรานต์  จันทะจร 
 นายจรัล วิถาทานัง
นางชลนิชา  โสดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 นิติกรชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   

นายณัฐวุฒิ  ภูมินา   -ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นางสาวอนุสรา  เสียมไธสง   นายพัขรพล ขำสุทัศน์ นายวิมาน บัวพรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภารโรง    พนักงานขับรถยนต์