องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

   
 
  นายประเสริฐ  สวัสดิผล  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางสาวสงกรานต์  จันทะจร 
 นายจรัล วิถาทานัง
นางชลนิชา  โสดา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 นิติกรชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
นางยุภาพร หัดที นางบุษรา  ศรีบุญมา  (ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเกษตร
   

นายณัฐวุฒิ  ภูมินา   นางนภาภรณ์  จำปาวะดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นางสาวอนุสรา  เสียมไธสง   นายพัขรพล ขำสุทัศน์ นายวิมาน บัวพรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภารโรง    พนักงานขับรถยนต์
 

 นางทิวาวัณ  สอนสีดา
 นางสาวจิดาภา  ยุตสธรรม นางหนูทิพย์  เสียมไธสง
 ครู ครู  ครู
   
 นางหนูจันทร์  พันธ์ทองหล่อ  นางรัศมี  พวงเพชร   นางรุณีย์  จันศักดา
ครู ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางพรชัยทิพย์  จันทร์ฉนวน  นางสาวยุพิน  มาฤทธิ์ นางพรพัชรินทร์  สวัสดิผล
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
 นางสาวภัสสุดา  ฝ่ายพรหม ว่าง ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พนักงานขับรถน้ำฯ