องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


นายสมพงษ์  ประกอบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายพนม  พันทองหล่อ นายพิศาล  เมืองนาม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสถาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายโสภา  แก้ววิชัย นางจันทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายสังวร  บุตตะเกิด นางสุดารัตน์  สนิทสนม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5


นางดาวัลย์  โตพิทักษ์ นางสาววันเพ็ญ  คำธร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7


นายบุญทัน  แก้วดี นายประเสริฐ  พูลวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นายตระการ  คู่กระสังข์ นายโยธิน  ภูเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายสุบรรณ์  ศรีหนาถ นายไสว ภาระจ่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

นายประสิทธิ์  แก้วมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15