องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสมบูรณ์  ราโช
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
  โทรศัพท์ + 0981523157
  อีเมล์ + admin@nongbuakaew.go.th
 
  ชื่อ +
พ.จ.อ. โอภาส  มรรคณา
  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@nongbuakaew.go.th
 
 
  ชื่อ + นายยุทธศาสตร์  คำแสนพันธ์
  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
  โทรศัพท์ +  086-240-6599
  อีเมล์ + admin@nongbuakaew.go.th
 
  ชื่อ + นายประเสริฐ  สวัสดิผล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  096-590-8885
  อีเมล์ + admin@nongbuakaew.go.th
 
   ชื่อ + นางสาวบุปผา  บุตรบ้านเขวา
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
   โทรศัพท์ +  087-861-6247
   อีเมล์ + admin@nongbuakaew.go.th
 
 
   ชื่อ +          ว่าง
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  
   อีเมล์ + admin@nongbuakaew.go.th
 
   ชื่อ + นางสาวยุภาพร  หัดที
   ตำแหน่ง +  รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
   โทรศัพท์ +  080-183-4389
   อีเมล์ +  admin@nongbuakaew.go.th
 
   ชื่อ + นายวุฒิชัย  ยศไกร
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   โทรศัพท์ +  063-896-9087
   อีเมล์ +  admin@nongbuakaew.go.th
   ชื่อ +  นางบุษรา  ศรีบุญมา
  ตำแหน่ง + รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  098-454-3327
  อีเมล์ +  admin@nongbuakaew.go.th

    ชื่อ +               ว่าง
   ตำแหน่ง + กองส่งเสริมการเกษตร
   โทรศัพท์ +  
   อีเมล์ + admin@nongbuakaew.go.th