วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือเนื่องจากวาตภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ขาตั้งไมโครโฟน(แบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้น) จำนวน 2 รายการ
11  พ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองบัวแก้ว (เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อการซ่อมแซมประปาในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟถนน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2565
จ้างรถ รับ-ส่ง นักเรียน (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง