วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะพร้อมไดดึงน้ำพร้อมอุปกรณ์การผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลหนองบัวแก้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565) ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว(ต.ค.-ธ.ค.๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และซ่อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง